top of page
שלושת הגורמים לבחירה נכונה של המומחה ברפואה משפטית
יושרה.

ידע מקצועי מעמיק ויישומו, בתחום הרפואי הקשור לפגיעה.

ניסיון בהליך מתן חוות דעת רפואית.

אלו הם שלושת הגורמים אותם צריך לקחת בחשבון כאשר בוחרים את המומחה הרפואי לצורך כתיבת חוות דעת משפטית, אם לצורך הגשתה למוסד לביטוח לאומי, לבית המשפט או למשרד הביטחון.

חוות דעת רפואית משפטית משפטית
חוות דעת רפואית הניתנת על ידי רופא מומחה, מוכיחה את הנזק הרפואי הנטען לצורך תביעת פיצויים בבית משפט. ברוב המקרים היא "מחליפה" את הצורך בהגעה של המומחה אל בית המשפט, לצורך מתן עדות.
מכתב הערכת נכות "חוות דעת שניה"
מכתב הערכת נכותו של אדם אל וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, היא חוות דעת של רופא מומחה בתחומו לפגיעה הגורמת לנכות, באופן פרטי.

מכתב הערכת נכות לצורך תביעת אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי, רצוי שיכתב על ידי רופא מומחה בתחום הפגיעה בגינה נתבעים אחוזי הנכות.

מהי מחלת מקצוע?
מחלת מקצוע היא מחלה, שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו, בהיותו חשוף לגורמים מזיקים (כימיים, פיזיקלים, ביולוגים, וכו'). מחלת מקצוע היא תוצאה של חשיפה חוזרת לגורם המזיק לאורך זמן (חשיפה כרונית). בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) - 1945 מפורטת רשימה של מחלות מקצוע, עליהן יש לדווח למפקח עבודה אזורי.

המטרה הבסיסית היא למנוע את מחלות המקצוע. לשם כך, יש לאתר ולזהות את גורמי הסיכון במקומות העבודה, לסלקם או למזער אותם, בטרם יגרמו לנזק בריאותי.

מתוך אתר משרד הכלכלה>ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית > בריאות תעסוקתי

מהי תאונת עבודה?
תאונת עבודה היא אירוע הגורם לפגיעה בעובד.

קיימות שתי הגדרות עיקריות לתאונת עבודה. האחת מגדירה תאונת עבודה לצורך דיווח למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על מנת לחקור את התאונה ולפעול למניעת תאונות נוספות. לפי הגדרה זו, תאונת עבודה היא תאונה שמקורה בעבודתו של עובד, ובמשך אותה עבודה, ושגרמה ליותר משלושה ימי אי כושר לעבודה, או שגרמה למות העובד.

ההגדרה השנייה מופיעה בחוק הביטוח הלאומי, ומשמשת לצורך קביעת הזכויות והפיצוי לנפגע מהתאונה.

מתוך אתר משרד הכלכלה>ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית > תאונות עבודה

קביעת דרגת נכות- דרגת נכות זמנית
אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לכל היותר לתקופה עתידית של שנה. בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית. בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי>דף הבית > קצבאות והטבות > נפגעי עבודה > גמלת נכות מעבודה > קביעת דרגת נכות >

קביעת דרגת נכות- דרגת נכות לצמיתות (קבועה)
הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.

ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.

מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי>דף הבית > קצבאות והטבות > נפגעי עבודה > גמלת נכות מעבודה > קביעת דרגת נכות >

הסבר רפואה משפטית:

 

שלושת הגורמים לבחירה נכונה של המומחה ברפואה משפטית

 

חוות דעת רפואית משפטית

 

מכתב הערכת נכות "חוות דעת שניה"

 

מהי מחלת מקצוע?

 

מהי תאונת עבודה?

 

קביעת דרגת נכות

 

קישורים מומלצים:

 

אגף השיקום משרד הבטחון

 

המוסד לביטוח לאומי

 

מוטי ארד-משרד עורכי דין

 

עו"ד דן זילברמן

 

bottom of page