top of page
מכתב הערכת נכותו של אדם אל וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, היא חוות דעת של רופא מומחה בתחומו לפגיעה הגורמת לנכות, באופן פרטי.

מכתב הערכת נכות לצורך תביעת אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי, רצוי שיכתב על ידי רופא מומחה בתחום הפגיעה בגינה נתבעים אחוזי הנכות. מכתב הערכת נכות מבוסס על תיעוד רפואי הקשור לפגיעה, בדיקות וצילומים נוספים שיתכן וידרשו על ידי המומחה, במהלך הבדיקה הפיזית לצורך מתן הערכת הנכות וטיבה. על פי ניסיונו של הרופא המומחה ניתן להעריך גם את משך ההגבלה והטיפול בה ואת השינויים העתידיים הצפויים כתוצאה מפגיעה זו, במידה ויהיו.

וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, מורכבת מרופא של המוסד לביטוח לאומי, בעל מומחיות התואמת את הפגיעה בגינה נתבעים אחוזי הנכות ומזכיר שתפקידו רישום פרוטוקול ושמירה על זכויות התובע.

"חוות דעת שנייה", כשמה כן היא, זוהי חוות דעת נוספת לחוות דעתו של הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי בוועדה הרפואית, אשר מחליט על אחוזי נכות. הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי, אינו חייב לקבל את דעתו של הרופא הפרטי שנתן את "חוות הדעת השנייה" (מכתב הערכת נכות), אבל הוא חייב להתייחס ולנמק בהחלטתו מדוע דעתו שונה ולכן חשיבות בחירת המומחה למתן חוות הדעת.

הערכת נכות לביטוח לאומי -"חוות דעת שניה"
חוות דעת שניה ביטוח לאומי ד"ר קובו
bottom of page