top of page
חוות דעת רפואית הניתנת על ידי רופא מומחה, מוכיחה את הנזק הרפואי הנטען לצורך תביעת פיצויים בבית משפט. ברוב המקרים היא "מחליפה" את הצורך בהגעה של המומחה אל בית המשפט, לצורך מתן עדות.

יוצאת מן הכלל היא חוות דעת מומחה רפואי הניתנת בגין נזק שנגרם בתאונות דרכים, במקרה זה, ממנה בית המשפט את המומחה הרפואי ובדרך כלל שכרו משולם על ידי חברת הביטוח הנתבעת.

חוות דעת רפואית משפטית, הנכתבת על ידי רופא המומחה בתחומו, מתבססת על מידע רפואי כגון בדיקות רפואיות קודמות, צילומי הדמיה, בדיקה גופנית, ספרות מקצועית, הידע המקצועי של המומחה והניסיון המקצועי שלו.

חשוב ביותר, להגיש לרופא המומחה את כל המסמכים והבדיקות הנוגעות למקרה הנתבע, ולא את כל ההיסטוריה הרפואית.

אין חובה משפטית בהגשת חוות דעת רפואית של מומחה בהגשת תביעה בבית משפט, לצורך דיון בפיצויים בגין פגיעה, אולם בהיעדר חוות דעת מומחה רפואי, בית המשפט יכול לקבוע פיצויים שאינם תואמים את אופי ודרגת הפגיעה. במקרים מסוימים ניתן לתבוע בכתב התביעה, גם את שכרו של המומחה הרפואי מהגורם הנתבע.

חוות דעת רפואית משפטית
חוות דעת רפואית ד"ר אלון קובו
bottom of page